Tortoise Flying Brick Kite 1982
Etching, Edition 15, 152 x 122cm